top of page
Reb-Moshe-Feinstein.jpg

שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן מב 

===================================== 

בדבר אם רשאין לנקר חלק אחורים בהמקומות שלא ניקרום 

 

ובדבר כשיש צורך לנקר בשר חלק אחורים ויש מנקר מומחה שיש לו כתב קבלה על זה מרב מובהק, איני רואה שום איסור דאף דלא נהגו במקומותינו הטבחים לנקר חלק אחורים לא נמצא שהוא מנהג שנהגו לאיזו חומרא, שרק משום שהטבחים לא רצו לטפל בזה בדורות האחרונים שהטירחא מרובה ולא היה להם צורך כי היה מצוי עכו"ם לוקחי בשר ההוא, ואם היה איזה טבח אשר יש לו קבלה לניקור רוצה לנקר חלק אחורים ברור שלא היה לנו רשות למחות בידו, ולכן כיון שכותב כתר"ה שיש להם צורך גדול לנקר חלק אחורים בשביל אלו שמספקים בשר לאניות שבלא חלק אחורים אין להם הסך בשר שצריכים עבורם, אם יש בעיר מנקרים מומחים שיש להם כתב קבלה מרב מובהק רשאים לנקר, ואם ע"י זה שיתירו להספיק לאניות ירצו גם הקצבים שבעיר לנקר מה בכך, ובפרט שאומרים שע"י זה יתוסף אוכלי כשרות כי יש שבשביל זה שאין משיגים בשר אחורים כשר הולכין אצל קצב נכרי, ואף שאין עלינו שום חיוב לתקן בשביל רשעים אלו שבשביל תאוה קטנה זו עוברים על אכילת נבלות וטרפות, מ"מ קצת מעלה יש משום שמאכילין גם את ילדיהם שאינם פושעים שבשבילם יש לראות עצה מה שאפשר שלא יבא לפיהם בשר נבלה וטרפה, אבל גם בלא זה איני רואה שום חשש איסור כיון דלא נעשה מנהג לאיזו גדר באיסורין. 

 

אבל הוא דוקא כשיש אצלכם מנקרים מומחים דאם אין שם מנקרים ורוצים להוליכם לא"י ששם ינקרו אסור דהא יעברו ג' ימים בלא מליחה, ואף אם הבשר יהיה קרוש מחמת הקור שבפריזער הא אוסרים הרבה, עיין בבאה"ט סימן ס"ט סק"ח בשם המנ"י לאיסור ובפ"ת סק"ו בשם קרית חנה כתב שלא ברור לאיסור ובפמ"ג בש"ד ס"ק נ"ג משמע שאוסר, ולכן אין לעשות זה אף ששמע כתר"ה שמקילין בזה בא"י. רק אם ידיחו בהאניה כל פחות מעט מג' ימים שאז לא יהיה החסרון דבשר ששהה ג' ימים בלא מליחה, אבל עדיין אסור לעשות כן, משום דלכתחלה יש לנקר הבשר תוך ג' ימים כדאיתא בסימן ס"ד סעיף י"ח ברמ"א. ידידו דוש"ת כל הימים, משה פיינשטיין

bottom of page